Posadowienia nasypów

Monitoring przebieg konsolidacji pod nasypem posadawianym na słabonośnym podłożu

Posadowienia nasypów drogowych na słabych gruntach powinno prowadzić do objęcia projektu programem monitoringu. Dzieje się tak głównie w przypadkach, gdy definicja charakterystyki gruntu nie jest optymalna, projektowe współczynniki bezpieczeństwa są niskie lub gdy konsekwencje dla prawidłowego wykonania robót są przewidywalne.
Monitoring nasypów powinien badać postęp konsolidacji, stateczność gruntu, zmiany wielkości ciśnienia gruntowej wody porowej lub poziom wód podziemnych aż do rozpoznania ewentualnej sytuacji awaryjnej i/lub podjęcia działań projektowych i konstrukcyjnych. Niemniej jednak warto wziąć pod uwagę, że konsolidacja i deformacja nasypu i jego fundamentów może mieć istotny wpływ na ocenę objętości gruntu zaangażowanego w wykonanie robót.

Wartości, które należy zmierzyć i przeanalizować, to na ogół:
- Pionowe przemieszczenia nasypów lub/i fundamentów
- Poziom wód podziemnych lub ciśnienie porowe
- Poziome przemieszczenie nasypu


Przyrządami zalecanymi do rozpoznawania wspomnianych wielkości są:
- Piezometry: otwarte, zamknięte, ciśnienia porowego
- Pomiary geodezyjne: niwelacja reperów gruntowych, reperów wgłębnych, GNSS
- Profilometry hydrauliczne
- Inklinometry (pionowe/poziome)
- Ekstensometry

Typ i liczbę instrumentów należy dobrać w oparciu o charakterystykę i oczekiwane zachowanie się gruntu. Różne kombinacje i dobór przyrządów mogą prowadzić do punktowej, ciągłej lub wielopunktowej konfiguracji systemu monitoringu. Dla określonej klasy przyrządów można zaimplementować dedykowany automatyczny system zbierania danych, aby mieć ciągły i natychmiastowy dostęp do systemu monitoringu.

Gallery