Pomiary Inklinometryczne

Inklinometry: przemieszczenia poziomy i osuwiska

Inklinometry służą do pomiaru przemieszczeń względnych wpływających na kształt osłony prowadnicy osadzonej w gruncie lub konstrukcji.
Względne przemieszczenie w czasie określa się, powtarzając pomiary na tych samych głębokościach i zestawiając kolejne dane.

W większości zastosowań obudowa prowadnicy jest instalowana pionowo w celu mierzenia poziomych ruchów ziemi.
Mniej powszechne są instalacje poziome, w których wykorzystuje się specjalistyczną sonde do pomiarów osiadań.

Zautomatyzowane systemy inklinometryczne mogą być instalowane w przypadku odległego miejsca instalacji lub konieczności monitorowania w czasie rzeczywistym z systemem ostrzegania o przemieszczeniu.

Pomiary inklinometryczne
Pomiary Inklinometryczne

Pomiary inklinometryczne mogą być wykorzystywane w kilku warunkach do monitorowania różnych obiektów i zjawisk, takich jak przemieszczenia skarp, nasypów, głębokich wykopów (gruntu i budynków), budowa tunelu, odkształcenia konstrukcji nośnych (ściany szczelinowe, mury oporowe,…).

Na ręczne wykonanie odczytów inklinometrycznych mogą mieć wpływ cztery rodzaje błędów systematycznych (Mikkelsen E.P. 2003). IMG Monitoring opracowało własne algorytmy opracowania do wykrywania i oceny błędów, w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych wyników przemieszczeń.

Gallery